1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1 Je gaat ermee akkoord gebonden te zijn door de Algemene voorwaarden als hieronder uiteengezet of de aanvullende voorwaarden die BeeldMasters van tijd tot tijd publiceert (tezamen de “Algemene voorwaarden” genoemd). Als je niet akkoord gaat met de Algemene voorwaarden als uiteengezet in de Algemene voorwaarden dient u deze site niet te bezoeken of te gebruiken.
1.2 Het is BeeldMasters toegestaan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Je voortgezette gebruik van de Website impliceert dat je akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. Je toegang tot en gebruik van de Website zijn onderhevig aan de meest huidige versie van de Algemene voorwaarden, regels en richtlijnen zoals geplaatst op de website ten tijde van het gebruik. Controleer de link “Algemene Voorwaarden” op de site van beeldmasters.nl regelmatig om de op dat moment actuele voorwaarden te bekijken. Als je inbreuk maakt op de Algemene voorwaarden zal uw licentie voor toegang tot of het gebruik van deze website automatisch worden beëindigd.

2. INTELLECTUEEL BEZIT; GELIMITEERDE GEBRUIKERSLICENTIE
2.1 Je mag de site betreden en ervan gebruikmaken, op voorwaarde dat je deze Algemene voorwaarden, enige geldige licentieovereenkomst met BeeldMasters en de wet naleeft. BeeldMasters blijft de enige eigenaar van alle rechten, eigendomstitels en belangen met betrekking tot de site en behoudt zich alle rechten voor die in deze Algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk worden verleend. BeeldMasters kan de site of enig deel ervan om welke reden dat ook te allen tijde wijzigen, vervangen of stopzetten, met of zonder kennisgeving, en uitsluitend op eigen goeddunken. BeeldMasters stelt de site ter beschikking zoals deze op de datum van deze overeenkomst is en beschikbaar is.
2.2 Alle inhoud op deze website, waaronder doch niet beperkt tot afbeeldingen, videomateriaal, muziek en soortgelijke metadata (tezamen de “BeeldMasters Inhoud” genoemd), evenals de selectie en indeling van de BeeldMasters Inhoud, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechtwetten en -verdragen. Enig ongeautoriseerd gebruik van BeeldMasters inhoud maakt een inbreuk op dergelijke wetten en deze Algemene voorwaarden. Behalve indien uitdrukkelijk hierin aangegeven of uiteengezet in een afzonderlijke licentieovereenkomst tussen u en BeeldMasters, geeft BeeldMasters geen uitdrukkelijke of geïmpliceerde toestemming om de site of BeeldMasters inhoud te gebruiken. Het is je niet toegestaan om de website of BeeldMasters inhoud te kopiëren, opnieuw te publiceren, in te sluiten, te linken, te downloaden, over te dragen, te wijzigen, aan te passen, hiervan afgeleide werken te maken, uit te lenen, te verhuren, te verkopen, toe te wijzen, te verspreiden, weer te geven, uit te voeren, te licentiëren, hiervoor een sub licentie te verlenen of hierop ‘reversed engineering’ toe te passen. Daarnaast is het je niet toegestaan data mining, robots of soortgelijke gegevens en/of afbeeldingsverzamelingstechnieken en extractiemethoden toe te passen in verband met de website of BeeldMasters inhoud.
2.3 Tenzij je een licentieovereenkomst aangaat met BeeldMasters is het je niet toegestaan BeeldMasters inhoud te downloaden, verspreiden, weer te geven en/of te kopiëren.
2.4 Je mag in de BeeldMasters inhoud geen watermerken of auteursrechtvermeldingen verwijderen.

3. BEELDMASTERS HANDELSMERK
3.1 Voor de doeleinden van deze Algemene voorwaarden betekent de term “Handelsmerk(en)” alle juridische of geregistreerde handelsmerken, logo’s, servicemerken, handelsnamen, internetdomeinnamen, of andere indicaties die nu of in de toekomst door BeeldMasters gebruikt zullen worden.
3.2 Niets hierin vermeld garandeert of wordt opgesteld om je rechten te verlenen om een BeeldMasters handelsmerk te gebruiken, tenzij nadrukkelijk vermeld in deze Algemene voorwaarden.
3.3 je gaat ermee akkoord dat je BeeldMasters handelsmerken niet zult gebruiken op manieren die de handelsmerken of BeeldMasters op enige wijze bezoedelen, in diskrediet brengen of nadelig weerspiegelen.
3.4 je gaat ermee akkoord dat je de rechtsgeldigheid van BeeldMasters handelsmerken of de door BeeldMasters geclaimde handelsmerk rechten niet aanvecht of op andere wijze uitdaagt (bijvoorbeeld door middel van juridische actie of dergelijks), of iemand anders assisteert of aanmoedigt dit te doen.
3.5 je gaat ermee akkoord dat je geen BeeldMasters handelsmerken of variant daarop (inclusief andere of foutieve spellingen) als domeinnaam of als onderdeel van een domeinnaam gebruikt, ongeacht het top level domein, of als metatag, trefwoord of ander type programmeringscode of -data.
3.6 je mag op geen enkel moment, zonder BeeldMasters vooraf gegeven schriftelijke toestemming enig woord of markering gelijkaardig aan of makkelijk te verwarren met BeeldMasters handelsmerk, adopteren of gebruiken,
3.7 De aanblik en het gevoel van de BeeldMasters website, inclusief alle paginakoppen, aangepaste grafische beelden, knoppictogrammen, en schrift is, is de handelsaankleding en/of het handelsmerk of servicemerk van BeeldMasters en mag niet geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd of geïmiteerd, zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van BeeldMasters.
3.8 Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s die op de website gebruikt worden of daarop verschijnen zijn het eigendom van haar respectievelijke eigenaars. Referenties naar andere producten, services, processen of andere informatie, via handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of op een andere manier vertegenwoordigt of impliceert geen bevestiging, sponsoring or aanbeveling daarvan door BeeldMasters, tenzij uitdrukkelijk zo vermeld.
3.9 Je mag geen BeeldMasters handelsmerk, logo, afbeelding of ander grafisch eigendom van BeeldMasters gebruiken waarmee naar de website gelinkt wordt zonder vooraf verleende schriftelijke toestemming van BeeldMasters.
3.10 Je mag geen hotlink naar de website of een afbeelding plaatsen zonder vooraf verleende schriftelijke toestemming van BeeldMasters.

4. VERSTREKTE INFORMATIE
4.1 Het is BeeldMasters (of derden die namens BeeldMasters handelen) toegestaan om informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de site. Platformen van derden waarmee u de site betreedt, verzamelen mogelijk informatie met betrekking tot uw gebruik van hun platform en dergelijke informatie kan aan BeeldMasters beschikbaar worden gesteld, doch in overeenstemming met je van toepassing zijnde overeenkomst met dergelijk platform. Het verzamelen en gebruiken van al zulke informatie door BeeldMasters dient te allen tijde in overeenstemming te zijn met deze Algemene voorwaarden, de BeeldMasters Privacy Verklaring en het van toepassing zijnde recht.
4.2 BeeldMasters gebruikt en beschermt je persoonlijke informatie, zoals je naam en adres, in overeenstemming met het BeeldMasters Privacy beleid, waarnaar in deze Algemene voorwaarden wordt verwezen.

5. JE INHOUD
5.1 Voor afbeeldingen, videomateriaal, tekst, audio of andere inhoud die je uploadt of plaatst op de Site („je inhoud“) garandeert je en ga je ermee akkoord dat: (i) je alle benodigde rechten bezit om je inhoud te verzenden naar de site en kent je de licenties toe als hierin uiteengezet; (ii) BeeldMasters geen licenties van derden dient te verkrijgen of royalty’s te dient betalen aan derden met betrekking tot je inhoud; (iii) je inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten; en (iv) je inhoud voldoet aan deze Algemene voorwaarden en alle van toepassing zijnde wetten.
5.2 Door het uploaden van je inhoud kent je BeeldMasters een beperkte, wereldwijde, niet-exclusieve en royaltyvrije licentie toe en het recht om je inhoud te kopiëren, over te dragen, te verspreiden, te openbaren en weer te geven (via alle media die bekend is ten tijde van het aanmaken of daarna) en om afgeleide werken te maken van je inhoud met het doel je de mogelijkheid te bieden je inhoud te bewerken en weer te geven via de site of je inhoud te behouden voor geschillen, juridische processen of onderzoeken. De voornoemde licenties blijven aanhouden tot je je inhoud van de website verwijdert. In dat geval worden de licenties beëindigd binnen een commercieel redelijke periode. Niettegenstaande het voorgaande, blijft de licentie voor juridische archiverings- en bewaringsdoeleinden voor onbepaalde duur bestaan.
5.3 Het is niet toegestaan video’s, afbeeldingen, tekst, audio-opnames of andere inhoud te uploaden, posten of verzenden die:
• Inbreuk maken op de auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere publicatie- of privacy rechten van derden;
• pornografische, beledigende of anderszins onwettige of immorele inhoud bevatten.
• minderjarigen uitbuiten;
• onwettige of gewelddadige handelingen bevatten;
• wreedheden of geweld tegenover dieren bevatten;
• aanzetten tot frauduleuze handelingen of aanleiding geven tot misleidende advertenties of oneerlijke concurrentie; of
• Inbreuk maken op de wet, statuten of regelgeving.
5.4 Je mag de Inhoud van BeeldMasters voor geen enkel doeleinde gebruiken voordat je een licentie hebt verkregen voor het gebruik van dergelijke BeeldMasters inhoud. Elk gebruik van BeeldMasters inhoud door je wordt beheerst door de van toepassing zijnde licentieovereenkomst die afzonderlijk is gesloten tussen jou en BeeldMasters. Het openbaar weergeven en/of verspreiden van enige BeeldMasters inhoud met watermerk of niet onder licentie (verwerkt in enig afgeleid werk of op zichzelf) wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht.

6. CLAIMS M.B.T. OVERTREDINGEN
6.1 Als je denkt dat een afbeelding of ander materiaal dat beschikbaar is gesteld door BeeldMasters een inbreuk maakt op auteursrechten die in je bezit zijn of die zich in je macht bevinden, kan je BeeldMasters hiervan op de hoogte stellen.

7. LIMITATIES
7.1 Je gaat ermee akkoord dat je niet
• Met praktijken zult bezighouden die inbreuk maken op de wet of de rechten van BeeldMasters of een derde.
• De van toepassing zijnde wetten of regelgeving overtreden met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van de website, of je inlaten met activiteiten die verboden zijn volgens deze Algemene voorwaarden.
• Inbreuk maken op de rechten van BeeldMasters of een derde (inclusief de privacy- en publiciteitsrechten) of een ander misbruiken, bestoken, belasteren, aanvallen, stalken of bedreigen.

8. BEPERKING EN BEËINDIGING VAN GEBRUIK
8.1 BeeldMasters mag je toegang tot een gedeelte van of de gehele site en/of inhoud naar eigen inzicht op elk moment blokkeren, beperken, ongeschikt maken, uitstellen of beëindigen, zonder vooraf gegeven waarschuwing of verplichting aan je. Om het even welk gedrag van je dat er naar het oordeel van BeeldMasters voor zorgt dat een andere persoon of entiteit de site niet of niet ten volle kan gebruiken of er geen plezier aan beleeft, is strikt verboden en kan resulteren in de beëindiging van je toegang tot de site zonder verder bericht.

9. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
9.1 Indien de site toegankelijk is vanaf een platform van derden of BeeldMasters links van haar site naar platformen van derden aanbiedt of derden toestemming geeft een link te plaatsen vanaf hun platform naar de site van BeeldMasters, dan dien je te begrijpen en ermee in te stemmen dat BeeldMasters geen enkele garantie geeft, uitdrukkelijk noch geïmpliceerd, en geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of praktijken van dergelijke derden of hun platformen. Dergelijke platformen vallen niet onder het toezicht van BeeldMasters en BeeldMasters biedt deze links alleen aan voor je gemak en geeft er geen expliciete toestemming voor. Het opnemen van een link kan geenszins worden beschouwd als een vorm van partnerschap, verbondenheid, goedkeuring, toestemming of aanname door BeeldMasters.

10. GARANTIE EN DISCLAIMERS
10.1 Het gebruik van de site is op eigen risico. De site, zoals aangeboden door BeeldMasters onder deze Algemene voorwaarden, is “in de zich alsdan bevindende staat” zonder garanties, uitdrukkelijk noch geïmpliceerd, wettelijk of anderszins. BeeldMasters weigert uitdrukkelijk alle eventuele garanties, uitdrukkelijk en geïmpliceerd, voor elke individuele Dienst die beschikbaar is via de site, waaronder doch niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-overtreding en andere garanties die zich volgens de wet kunnen voordoen. Niettegenstaande het voornoemde geeft BeeldMasters geen garanties dat: (i) de website aan je eisen zal voldoen; (ii) de toegang tot de website ononderbroken zal zijn; (iii) de kwaliteit van de website aan je verwachtingen zal voldoen; en (iv) dat eventuele fouten of defecten van de website, diensten of materialen zullen worden rechtgezet. BeeldMasters geeft geen garantie dat de site is toegestaan binnen je rechtsgebied, dat je inhoud die door jou is verzonden beschikbaar zal worden gesteld via de site of dat de site aan je verwachtingen zal voldoen, of dat Beeldmakers Club Nederland bepaalde functies van de site zal blijven ondersteunen. Voor zover een eventuele afwijzing of beperkte aansprakelijkheid niet van toepassing is, worden alle van toepassing zijnde, uitdrukkelijke, geïmpliceerde en wettelijke garanties beperkt tot een duur van dertig (30) dagen na de datum waarop je de site voor het eerst hebt gebruikt, waarbij na een dergelijke periode geen garanties meer van toepassing zullen zijn.

11. SCHADELOOSSTELLING
11.1 Je gaat ermee akkoord om BeeldMasters, haar dochterondernemingen, verbonden ondernemingen, licentieverstrekkers, medewerkers, vertegenwoordigers, derde-informatieverstrekkers, indieners en onafhankelijke freelancers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen vorderingen, schade, kosten, aansprakelijkheid en uitgaven (waaronder, maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit of verband houden met je handelswijze, je gebruik van de site of het niet in staat zijn daartoe, je (vermeende) tekortkoming in de nakoming van de website Algemene voorwaarden of van enige verklaring of garantie hierin opgenomen, je ongeautoriseerde gebruik van de inhoud van BeeldMasters of je inbreuk op andere rechten.

12. OVERIGE VOORWAARDEN
12.1 Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of de schending ervan, zullen, veeleer dan voor de rechter, worden opgelost te Rotterdam.
12.2 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en zullen geïnterpreteerd worden conform het recht van de Nederlandse Staat.
12.3 De bepalingen in de licentieovereenkomst die u hebt gesloten met BeeldMasters hebben voorrang in geval van strijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en de bepalingen in dergelijke licentieovereenkomst.
12.4 Deze Algemene voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd noch in het voordeel, noch in het nadeel van enige partij, maar volgens de eerlijke betekenis van de bepalingen in deze Voorwaarden. De ongeldigheid of het niet kunnen handhaven van enig deel van deze Algemene voorwaarden zal de geldigheid of handhaafbaarheid van alle overige bepalingen of voorwaarden niet beïnvloeden.